Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Dank dat je hebt gekozen voor QRtocht.nl (“QRtocht.nl”, “wij”, “ons”, “onze”). Door een bestelling te plaatsen bij QRtocht.nl, ga je een bindende overeenkomst aan met ons. Als je het niet met deze Voorwaarden eens bent, kies er dan voor om geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Om een product of dienst van QRtocht.nl te kunnen gebruiken moet je (a) de bevoegdheid hebben een bindende overeenkomst met ons aan te gaan, die je niet mag zijn ontzegd krachtens enige toepasselijke wetgeving en (b) woonachtig zijn in Nederland. Verder verklaar je dat alle gegevens die je aan QRtocht.nl verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn en dat je erop toe zal zien dat dit te allen tijde het geval zal zijn.

2. Het gebruik van QRtocht.nl

Hieronder tref je in het kort informatie aan over de manieren waarop je gebruik kunt maken van QRtocht.nl.

Iedere klant die een bestelling heeft geplaatst en hiervoor heeft betaald kan gebruik van de QRtocht.nl producten die per post worden verzonden en de digitale diensten die toegankelijk zijn via de persoonlijke link die per e-mail is verzonden.

Iedere deelnemer aan een QRtocht georganiseerd door een klant van QRtocht.nl, kan gebruik maken van de producten zoals ter beschikking gesteld door de klant en van de digitale diensten die toegankelijk zijn via de QRcode en persoonlijke code te vinden op het instructieblad voor deelnemers.

3. Beperkingen van en aanpassingen in de technologie

QRtocht.nl stelt in redelijkheid alles in het werk om de QRtocht.nl diensten operationeel te houden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. QRtocht.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van de QRtocht.nl diensten te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de QRtocht.nl diensten of een functie of onderdeel daarvan. Je erkent en aanvaardt dat QRtocht.nl geen verplichting heeft om de diensten te onderhouden, bij te werken of te actualiseren of om de functionaliteit of een bepaald deel daarvan te blijven aanbieden.

4. Betaling, annulering en bedenktijd

Na aankoop heb je veertien (14) dagen de gelegenheid de aanschaf ongedaan te maken en binnen die periode heb je recht op volledige restitutie (de “Bedenktijd”) indien de ontvangen envelop met producten ongeopend is. QRtocht.nl is gerechtigd de prijzen voor de producten en diensten van tijd tot tijd te wijzigen.

5. Garantie

Wij stellen alles in het werk om de best mogelijke diensten te verlenen; je erkent en aanvaardt echter dat de QRtocht.nl diensten worden aangeboden op “as is” basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde. Het gebruik van de QRtocht.nl diensten is uitsluitend voor je eigen risico. Van elke garantie of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schenden van rechten van derden wordt door QRtocht.nl afstand gedaan.

6. Beperkte aansprakelijkheid

Je aanvaardt dat, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, het enige en uitsluitende rechtsmiddel dat tot je beschikking staat in geval je problemen ondervindt met of ontevreden bent over de diensten van QRtocht.nl, het niet langer gebruiken is van de QRtocht.nl diensten. QRtocht.nl, haar functionaris(sen), aandeelhouder(s), werknemer(s) en vertegenwoordiger(s) zijn, voor zover de wet dit toestaat, in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere bijkomende, punitieve of exemplaire schadevergoeding of gevolgschade (inclusief verlies van gebruik, gegevens, zakelijke mogelijkheden of winst), die volgt uit het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van QRtocht.nl – ongeacht de rechtstheorie – ongeacht of QRtocht.nl van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen in kennis is gesteld en ook in het geval dat een rechtsmiddel zijn wezenlijke doelstelling niet haalt.

7. Privacy

Je aanvaardt de privacy-bepalingen zoals omschreven in het Privacy statement.